İMZA KAMPANYASI PDF Yazdır e-Posta

İMZA KAMPANYASI

 

Değerli Meslektaşlarımız “Ormancılık Karantina, İnspektör ve Fümigasyon Yönetmeliği ile ilgili yazı ve düznleme talebimize yönelik e-posta hazırlanmış ayrıca odamız bünyesinde imza kampanyası başlatılmıştır. Sizlerden ricamız lütfen yazının sonundaki e-postayı TC.Orman ve Su İşleri Bakanı Sn. Prof.Dr. Veysel Eroğlu'na göndermeniz ve odamızda düzenlenmiş olan dilekçeyi imzalamanız için odamıza davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla,

OMO İstanbul Şubesi

 


 

Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU

TC. Orman ve Su İşleri Bakanı

Sayın Bakanımız,

Orman bitkisi ve bitkisel ürünlerine arız olan zararlılarla mücadele; lisans düzeyinde aldığımız eğitim ve öğretime göre orman mühendisleri ile orman endüstri mühendislerinin uzmanlık alanları dâhilinde olup, bu alandaki mesleki hak ve yetkiler 5531 sayılı Kanun ile de yasal güvenceye alınmıştır. Diğer taraftan, Orman Genel Müdürlüğünün orman zararlılarıyla mücadeleye başladığı yıllardan itibaren başlamak üzere, günümüze kadar ve günümüzde de orman zararlılarıyla mücadele hizmetleri yine orman mühendislerince yürütülmektedir.

Diğer taraftan, 5596 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”nun, orman bitki ve bitkisel ürünlerinin ithalat kontrolünü yapacak olan disiplinleri belirleyen 31 inci maddesinin eki olan EK:2 sayılı cetvele göre, bu konulardaki yetkilerin orman mühendisleri ile orman endüstri mühendislerine ait olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bakanlığınız döneminde çıkarılan 29.6.2011 tarihli ve 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Orman Genel Müdürün görevlerine ilişkin 2 inci maddesinde, “Orman kaynaklarını; … muhtelif zararlıları ile mücadele etmek ve ettirmek, ormancılık karantina hizmetlerini yürütmek,…”; Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığının görevlerine ilişkin 7 inci maddesinde, “…orman zararlılarının yayılmasını önlemek için karantina tedbirleri almak,..”; ve Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığının görevlerine ilişkin 14/B maddesinde, “Orman bitki ve flora türlerine ilişkin olarak genetik kaynakların kaydı, bitki pasaportu, sertifikasyonu, ticareti ve piyasa denetimiyle ilgili iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, ilgili mevzuat çerçevesinde ihracat ve ithalat işlemlerini yürütmek,” şeklinde düzenlenmiş, böylece ithalat ve ihracattaki ormancılık karantinası, bitki pasaportu ve fidan piyasasındaki denetimlerin yapılması veya yaptırılması konularındaki yetkilerin Orman Genel Müdürlüğüne ait olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yurt içinde yapmış olduğunuz seyahatlerinizde, bu konulara ilişkin yöneltilen sorulara vermiş olduğunuz cevaplarda, yasal düzenlemenin yapıldığını, yönetmeliklerin yürürlüğe konulması için gerekli hazırlık çalışmalarının yapıldığını ve daha sonra uygulamaya konulacağını ifade ettiğinizi biliyoruz.

Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanlığında “Ormancılık Karantina, İnspektör ve Fümigasyon Yönetmeliğive Orman Fidanlık ve Tohum İşleri Daire Başkanlığında Orman Yetiştirme Materyalleri Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliğitaslakları hazırlanmış, Genel Müdürlüğün internet sayfasında genel görüşe açılmış, ilgili bakanlıklar, orman idaresi ve üniversitelerden görüşler alınmış ve Resmi Gazete’de yayımlanacak hale getirilmiş iken, bu çalışmalar rafa kaldırılmış, 6831 sayılı Orman Kanununda değişiklik öngören ve TBMM ne gönderilen “Orman Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile bu alandaki yetkiler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bırakılmak istenmektedir.

Halbuki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürürlüğe konulan karantina ve inspektör yönetmeliklerinde, orman bitki ve bitkisel ürünlerine dair ithalat ve ihracattaki karantina hizmetlerini yapacak inspektörlerin, Orman Mühendisleri yerine Ziraat Mühendislerinin yapması yönünde düzenlemeler yapılmış, bu düzenlemelerin iptali için Orman Mühendisleri Odasının açtığı davalar sonucunda, Danıştay 2. Dairesinin 28.9.2009 tarih ve E:2009/1321 sayılı, Danıştay 10. Dairesi 17.11.2009 tarihli, E:2006/4831, K:2009/9557 sayılı kararları ile iptal edilmiştir. Bu kararlarda “… Yukarıda yer verilen mevzuatın birlikte değerlendirilmesinden; ziraat mühendislerinin çalışma alanlarının esas itibariyle tarım arazileri ve tarım bitkileri olduğu, dava konusu inspektörlük görev alanının ise tarım bitkileri yanında orman bitkileri, orman ürünleri ve ahşap ambalaj materyallerini de kapsadığı; bu konularında yukarıda anılan 5531 sayılı Kanun’da sayıldığı üzere, orman mühendislerinin görev alanına girdiği göz önünde bulundurulduğunda, inspektör adayı olabilecekler arasında orman mühendislerine de yer verilmesi gerekirken sadece ziraat mühendislerine dava konusu madde hükümlerinde yer verilmiş olmasında kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarlılık görülmemiştir….” şeklinde kararlar ile iptal edilmiştir.

Benzer şekilde, 5531 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre çıkarılan ve mesleki hak ve yetkilerin belirlendiği 24.7.2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü” nün, orman bitkisi ve bitkisel ürünlerine dair ormancılık karantinası ve fümigasyon hizmetlerinin orman mühendisi ve orman endüstri mühendisi meslek mensuplarınca yapılmasına dair 6/v maddesinin, “Madde 6/(v)- Ormancılık karantina hizmetleri: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında yapılan ihracat ve ithalatın 15/5/1957 tarih ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu hükümlerine göre fümigasyon ve karantina hizmetlerini yürütmektir.Düzenlemesinin Ziraat Mühendislerinin mesleki haklarını ihlal etiği gerekçesiyle Ziraat Mühendisleri Odasınca açılan yürütmesinin durdurulması ve iptali için açılan davada, istem ret edildiği gibi bu konuda emsal olacak nitelikte çok önemli bir karar vermiştir.

Danıştay 8 inci Dairesinin 25.4.2012 tarih ve E:2009/8234, K:2012/1891 sayılı kararında, “… Yukarıda yer verilen mevzuatın birlikte değerlendirilmesinden; ziraat mühendislerinin çalışma alanlarının esas itibariyle tarım arazileri ve tarım bitkileri olup, biyolojik özellikleri orman bitkileri, orman ürünleri ve ahşap ambalaj materyalleri olanlar ise 5531 sayılı Kanunda sayıldığı üzere orman, orman endüstri ve ağaç işleri endüstri mühendislerinin görev alanına girmektedir.

Bu açıklamalar karşısında, 5531 sayılı Yasa ile belirlenen asli görevlerinden bağımsız düşünülemeyecek olan bu görevlerin kapsadığı orman bitkileri, orman ürünleri ve ahşap ambalaj materyalleri ile ilgili alanda yapılan ihracat ve ithalattaki özel uzmanlık gerektiren fümigasyon ve karantina hizmetlerinin yürütülmesi görevinin de orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği serbest yeminli meslek mensuplarına tanınmış hak ve yetkiler kapsamında belirlenmesine ilişkin dava konusu tüzük maddesinde hukuka aykırılık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle davanın reddine…25.4.2012 gününde esastan oy birliğiyle, vekalet ücreti yönünden oy çokluğu ile karar verildi.” ifadelerine yer verilerek mesleki haklarımız teyit edilmiştir.

5531 sayılı Kanunda yasal güvenceye alınan, Danıştay kararlarıyla teyit edilen, orman bitkisi ve bitkisel ürünlerinin karantinası ve bitki pasaportu hizmetlerinin yapılmasına yönelik mesleki hak ve yetkilerimizin, 3234 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, AB üyesi İngiltere’de olduğu gibi, Orman Genel Müdürlüğünün görevleri haline getirilmesi memnuniyetle karşılanmış ve uygulama yönetmeliklerinin Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe konulması beklenirken, TBMM ne sunulan “Orman Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bırakılmak istendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Buna karar verilmesinde, OGM’nin ilgili Daire Başkanlıklarının Bakanlık üst yönetimini yanlış birife etmeleri sonucunda varıldığını düşünüyoruz.

 


 

Değerli meslektaşlarımız lütfen Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir tıkladığınızda açılan e-posta alanına ünvanınız isim ve oda numaranızı yazarak Sayın Bakana e-posta olarak gönderiniz.

 

Sayın Bakanımız,

 

Orman Mühendisleri ile Orman Endüstri Mühendislerinin uzmanlık alanlarında bulunan orman zararlılarıyla mücadele kapsamında ki, ormancılık karantinası ve bitki pasaportu konularının, Orman Genel Müdürlüğünün görevlerinden çıkarılıp Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilmesini öngören TBMM ne sunulan tasarıdaki ilgili düzenlemelerin çıkarılmasını, Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanlığı ile Orman Fidanlık ve Tohum İşleri Daire Başkanlığında bekleyen yönetmelik taslaklarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını talep ediyor ve bekliyoruz.

Saygılarımızla.

 

 

Yorumlar  

 
0 #9 ahmet hamdi onan 15-06-2013 11:16
Sayın Bakan,
Orman Mühendisleri ile Orman Endüstri Mühendislerinin uzmanlık alanlarında bulunan orman zararlılarıyla mücadele kapsamında ki, ormancılık karantinası ve bitki pasaportu konularının, Orman Genel Müdürlüğünün görevlerinden çıkarılıp Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilmesini öngören TBMM ne sunulan tasarıdaki ilgili düzenlemelerin çıkarılmasını, Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanlığı ile Orman Fidanlık ve Tohum İşleri Daire Başkanlığında bekleyen yönetmelik taslaklarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını talep ediyor ve bekliyoruz.

Saygılarımızla.
Orman Mühendisleri ile Orman Endüstri Mühendislerinin uzmanlık alanlarına başka mühendislik alanlarının müdahalesini hangi bilimsel akıl açıklayabilir.
yasa gerekçesi ne olursa olsun bir orman yüksek mühendisi olarak kabul etmiyorum.
Alıntı
 
 
0 #8 Recep Çakmak 14-06-2013 08:43
Sayın Bakanım,
Ormancılık karantinası ve bitki pasaportu izin konusunda yetkinin Orman Genel Müdürlüğünden alınıp Gıda Tarım Bakanlığına verilmesiini öngören düzenlemenin Orman genel Müdürlüğüne verilmesini talep ediyorum.
Alıntı
 
 
#7 Mehmet Ali YILDIZ 12-06-2013 12:58
Sayın Bakanım
İşi ehline bırakacağınızda n eminim
Saygılarımla
Alıntı
 
 
#6 ferda nur şener 12-06-2013 12:45
Sayın Bakanımız,
Orman Mühendisleri ile Orman Endüstri Mühendislerinin uzmanlık alanlarında bulunan orman zararlılarıyla mücadele kapsamında ki, ormancılık karantinası ve bitki pasaportu konularının, Orman Genel Müdürlüğünün görevlerinden çıkarılıp Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilmesini öngören TBMM ne sunulan tasarıdaki ilgili düzenlemelerin çıkarılmasını, Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanlığı ile Orman Fidanlık ve Tohum İşleri Daire Başkanlığında bekleyen yönetmelik taslaklarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını talep ediyor ve bekliyoruz.

Saygılarımızla.
Alıntı
 
 
0 #5 ferda nur şener 12-06-2013 12:43
Sayın Bakanımız,Orman Mühendisleri ile Orman Endüstri Mühendislerinin uzmanlık alanlarında bulunan orman zararlılarıyla mücadele kapsamında ki, ormancılık karantinası ve bitki pasaportu konularının, Orman Genel Müdürlüğünün görevlerinden çıkarılıp Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilmesini öngören TBMM ne sunulan tasarıdaki ilgili düzenlemelerin çıkarılmasını, Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanlığı ile Orman Fidanlık ve Tohum İşleri Daire Başkanlığında bekleyen yönetmelik taslaklarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını talep ediyor ve bekliyoruz.

Saygılarımızla.
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.